English : dabble
Punjabi : ਡੈਬਲ
Punjabi Meaning : - ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
- ਗਿੱਲਾ ਕਰਨਾ
- ਲਬੇੜਨਾ
- ਖੰਘਾਲਣਾ
- ਕੁਚੱਜ ਮਾਰਨਾ
- ਛਿੜਕਣਾ
- ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਨਾ
- ਛਪਛਪਾਉਣਾ
- ਡੁਬਾਉਣਾ
- ਭਿਗਾਉਣਾ
- ਤਰ ਕਰਨਾ
- ਸਾਨਨਾ

LYRIC

Added by

arthkhoj

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arthkhoj- A Dictionary