English : daze
Punjabi : ਡੇਜ਼
Punjabi Meaning : -ਚੁੰਧਿਆ ਦੇਣਾ
-ਚੱਕਰਾਉਣਾ
-ਵਿਸਮਿਤ ਕਰਨਾ
-ਅਚੰਭੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ
-ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਾ

LYRIC

Added by

arthkhoj

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arthkhoj- A Dictionary