English : fabricate
Punjabi : ਫੈਬਰਿਕੇਟ
Punjabi Meaning : - ਬਣਾਉਣਾ
- ਘੜਣਾ
- ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ
- ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ
- ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ
- ਜਾਅਲੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣੀ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arthkhoj- A Dictionary