English : gabble
Punjabi : ਗੈਬਲ
Punjabi Meaning : - ਬੜਬੜ
- ਬੜਬੜਾਹਟ
- ਬੜ ਬੜਾਉਣਾ
- ਬਕਨਾ
- ਚਹਿਕਣਾ
- ਬੁਦਬੁਦਾਉਣਾ
- ਬਕ ਬਕ
- ਬੜ ਬੜ
- ਟਰ ਟਰ
- ਜ਼ਲਦੀ ਜ਼ਲਦੀ ਬੋਲਣਾ
- ਗਰਬਲ ਗਰਬਲ ਕਰਨਾ
- ਜ਼ਬਾਨ ਦਬਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ
- ਅਸਪਸ਼ਟ ਬਕਵਾਸ
- ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ

LYRIC

Added by

arthkhoj

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arthkhoj- A Dictionary