English : macerate
Punjabi : ਮੈਸਰੇਟ
Punjabi Meaning : - ਭਿਉਂ ਕੇ ਨਰਮ ਕਰਨਾ
- ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ
- ਤਰ ਕਰਨਾ
- ਚੂਸ ਲੈਣਾ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arthkhoj- A Dictionary