English : vacate
Punjabi : ਵੇਕੇਟ
Punjabi Meaning : - ਰੱਦ ਕਰਨਾ
- ਬੇਕਾਰ ਕਰਨਾ
- ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ
- ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ
- ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ
- ਵਿਹਲਾ ਕਰਨਾ
- ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨਾ
- ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ
- ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਣਾ
- ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arthkhoj- A Dictionary