English : Zachho
Punjabi : ਜ਼ੈਕਓ
Punjabi Meaning : ਖੰਭੇ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਭਾਗ
-ਥੰਮ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ
-ਥੰਮ ਦਾ ਨੀਚਲਾ ਭਾਗ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arthkhoj- A Dictionary