English : Zachho
Punjabi : ਜ਼ੈਕਓ
Punjabi Meaning : - ਖੰਭੇ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਭਾਗ
- ਥੰਮ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ
- ਥੰਮ ਦਾ ਨੀਚਲਾ ਭਾਗ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arthkhoj- A Dictionary